Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Με την παραλαβή των βιογραφικών σας τηρείται απόλυτη εχεμύθεια

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρων σας, όσο και για άλλες θέσης τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητες σας , όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο όμιλος εταιρειών Μ.Γ. Θαλάσση θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για την περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενο του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.

Μετά την πάροδο των εικοσιτεσάρρων (24) μηνών , το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του ομίλου εταιριών Μ.Γ. Θαλάσση.

Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του ομίλου Μ.Γ. Θαλάσση, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mykteo.com

Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Χαλκίδα

Για το τμήμα “Ελεγκτές Οχημάτων – Γραμματειακή Υποστήριξη”

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο μηχανικού από Τ.Ε.Ι / Δίπλωμα Μηχανικού από Α.Ε.Ι.
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
– Κάτοχος διπλωμάτων οδήγησης κατηγορίας Α,Β,Γ
– Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
– Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή
– Άριστη γνώση MS Office, internet, τεχνική υποστήριξη βλαβών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
– Δυνατότητα εργασίας 2 βαρδιών
– Θα εκτιμηθούν πιστοποιητικά ελεγκτή οχημάτων ΙΚΤΕΟ όλων των κατηγοριών

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

  • Υπευθυνότητα χαρακτήρα
  • Ενδιαφέρον και προθυμία για την εξυπηρέτηση πελατών
  • Ευχάριστη και αξιοπρεπής παρουσία
  • Οργανωτικότητα
  • Ευχέρεια προφορικής  επικοινωνίας
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Ομαδικό πνεύμα για επίτευξη αποτελεσμάτων

Προσφέρουμε:

  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο